Všeobecné obchodní podmínky pro advokáty

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci, kterou mezi sebou uzavřou provozovatel webových stránek www.pravniautomat.cz a advokát, a upravují blíže vzájemná práva a povinnosti účastníků vyplývající z právního vztahu založeného smlouvou o spolupráci.

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.pravniautomat.cz je společnost PrávníAutomat.cz s.r.o., IČO: 024 63 458, se sídlem Čermákova 2498/46, Jižní předměstí Plzeň, 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29331 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel tímto prohlašuje, že prostřednictvím webových stránek www.pravniautomat.cz a uživatelského rozhraní pro advokáty (dále jsou tyto webové stránky a uživatelské rozhraní pro advokáty v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděny jen jako „webové stránky“ či „systém“), poskytuje elektronický přístup do systému, a to jednak osobám, které mají zájem využít služeb advokáta (dále jsou tyto osoby v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděny jen jako „klienti“), na straně jedné a dále advokátům, zařazeným do katalogu advokátů (dále v těchto všeobecných podmínkách uváděn jen jako „katalog advokátů“), na straně druhé.

Advokát

Smlouvu o spolupráci v postavení advokáta může s provozovatelem uzavřít pouze osoba, která je zapsána v seznamu advokátů, který je veden Českou advokátní komorou.

Advokát je povinen sdělit provozovateli bez zbytečného odkladu veškeré skutečnosti, které mají vliv na způsobilost advokáta poskytovat právní služby ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zejména skutečnost, že advokát má dočasný zákaz výkonu advokacie, nebo že byl vyškrtnut ze seznamu advokátů.

Okamžik uzavření smlouvy o spolupráci

Za okamžik uzavření smlouvy o spolupráci mezi provozovatelem a advokátem se považuje okamžik, kdy provozovatel zařadí advokáta do katalogu advokátů postupem podle následujícího článku těchto všeobecných obchodních podmínek (nazvaného Práva a povinnosti provozovatele) spravovaného v systému provozovatele poté, co se advokát zaregistruje na webových stránkách provozovatele a bude bezvýhradně souhlasit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Bezvýhradným souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí i podání první nabídky ze strany advokáta klientovi prostřednictvím systému provozovatele. Tímto okamžikem smlouva o spolupráci nabývá platnosti a účinnosti.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že nejpozději do 48 hodin poté, co advokát na webových stránkách provozovatele řádně vyplní registrační formulář, zařadí advokáta do katalogu advokátů, ve kterém uvede údaje, které mu byly ze strany advokáta sděleny.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo požadovat, jako součást registrace, uzavření smlouvy o spolupráci v písemné podobě. Advokát v takovémto případě bude vyzván k uzavření písemné smlouvy o spolupráci zejména (nikoliv však výhradně) v případech, kdy jeho registrační údaje jsou rozdílné od údajů v evidenci advokátů České advokátní komory. V takovémto případě se zavazuje provozovatel zaregistrovat advokáta nejpozději do 48 hodin poté, co budou provozovateli doručeny 2 stejnopisy smlouvy o spolupráci podepsané ze strany advokáta. Jeden stejnopis podepsaný provozovatelem zašle provozovatel advokátovi zpět.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o spolupráci s konkrétním advokátem (nezařadit advokáta do katalogu), který prostřednictvím řádně vyplněného registračního formuláře požádal o zařazení do katalogu advokátů. V takovém případě je provozovatel povinen tuto skutečnost sdělit advokátovi nejpozději do 48 hodin poté, co advokát na webových stránkách provozovatele řádně vyplní registrační formulář. Odmítne-li provozovatel uzavřít smlouvu s konkrétním advokátem, nebude daný advokát zařazen provozovatelem do katalogu advokátů.

Jakmile bude advokát zařazen do katalogu advokátů, zavazuje se provozovatel umožnit advokátovi přístup do systému, ve kterém jsou přístupné konkrétní poptávky klientů, kteří mají zájem využít služeb advokáta. Za účelem umožnit advokátovi přístup do systému sdělí provozovatel advokátovi vhodným způsobem přístupové údaje a/nebo aktivuje údaje zadané advokátem tak, že advokátu bude, po jejich zadání do přihlašovacího formuláře, zajištěn přístup do tohoto systému.

Zařazení advokáta do katalogu advokátů je bezplatné, provozovatel má však právo požadovat po advokátovi úhradu pravidelných měsíčních poplatků dle článku nazvaného Poplatky za přístup do systému těchto všeobecných obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění webové stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webové stránky nebo kdykoliv k nim odejmout/zakázat přístup.

Práva a povinnosti advokáta

Advokát se zavazuje sdělit provozovateli veškeré údaje nezbytné pro jeho zařazení do katalogu advokátů, a to prostřednictvím řádně vyplněného registračního formuláře na webových stránkách provozovatele. Jedná se zejména o tyto údaje: titul, jméno a příjmení, evidenční číslo ČAK, adresu sídla, kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailovou adresu. Bez vyplnění těchto údajů je provozovatel oprávněn bez dalšího odmítnout zařazení advokáta do katalogu advokátů.

Na základě zařazení advokáta do katalogu advokátů a poté co provozovatel sdělí advokátovi přístupové údaje a/nebo budou registrační údaje advokáta pro přístup do systému aktivovány, vzniká advokátovi právo vytvářet, prostřednictvím systému, nabídky na poskytnutí právních služeb, které se vztahují ke konkrétním dosud aktivním poptávkám jednotlivých klientů, jež jsou v systému zobrazeny a určeny ke zpracování. Poptávka klienta je aktivní po období, které klient zvolil jakožto období, ve kterém jsou advokáti oprávněni činit své nabídky na poskytnutí právních služeb, jež se týkají konkrétní poptávky daného klienta. Nabídka advokáta musí zejména obsahovat cenu za klientem poptávané právní služby, popřípadě způsob, jakým bude konečná cena za advokátem poskytnuté právní služby stanovena, a dále musí obsahovat termín, ve kterém budou klientem poptávané právní služby ze strany advokáta provedeny, pokud charakter poptávaných právních služeb uvedení tohoto termínu umožňuje.

Učiní-li advokát prostřednictvím systému klientovi nabídku na poskytnutí právní služby, je oprávněn jím učiněnou nabídku modifikovat a/nebo klientovi klást doplňující dotazy pomocí elektronické diskuze, a to až do okamžiku, kdy uplyne lhůta určená klientem k podávání nabídek na poskytnutí právních služeb ze strany advokátů. Uplynutím této lhůty zaniká možnost advokáta modifikovat jím učiněnou nabídku a advokát je touto svojí nabídkou vázán, a to minimálně po dobu pěti pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty je, v případě pozdějšího výběru jeho nabídky ze strany klienta, ve výlučné diskreci advokáta, zda nabídnutou službu za nabízených podmínek vykoná či nikoliv, resp. zda klienta kontaktuje. V průběhu této lhůty (pět pracovních dní ode dne, kdy uplyne lhůta určená klientem k podávání nabídek na poskytnutí právních služeb ze strany advokátů) má klient možnost vyhodnotit jednotlivé nabídky, které od konkrétních advokátů obdržel a v průběhu této lhůty je klient oprávněn přijmout některou z konkrétních nabídek, jež mu byly ze strany advokátů učiněny. V případě, že klient přijme nabídku advokáta ve lhůtě pěti pracovních dní ode dne, kdy uplyne lhůta určená klientem k podávání nabídek na poskytnutí právních služeb ze strany advokátů, je advokát nadále vázán jím učiněnou nabídkou a současně je povinen kontaktovat klienta do 48 hodin od okamžiku, kdy dojde k přijetí advokátovy nabídky ze strany klienta. Advokát je současně povinen poskytnout klientovi právní služby v tom rozsahu, za cenu a byl-li v nabídce uveden též termín realizace právních služeb, tak rovněž v termínu, to vše tak, jak advokát uvedl ve své nabídce, pokud se následně advokát a klient nedohodnou jinak.

V případě, že se advokát a klient nedohodnou následně na změně podmínek, za jakých advokát poskytne klientovi jím požadované právní služby, je advokát povinen poskytnout klientovi jím požadované právní služby v souladu s nabídkou, kterou advokát učinil, tedy zejména je advokát povinen poskytnout právní služby v rozsahu, za cenu a byl-li v nabídce uveden termín realizace právní služby, tak rovněž ve stanoveném termínu. V případě, že advokát klientovi požadované právní služby neposkytne, aniž by k tomuto měl důvod vyplývající z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené následně mezi advokátem a klientem, je advokát povinen uhradit provozovateli veškerou újmu, kterou provozovateli tímto případně způsobí.

Advokát je povinen sdělit provozovateli konečnou výši odměny za právní služby, jež byla vyúčtována advokátem klientovi, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla tato odměna advokátem klientovi vyúčtována.

Advokát se zavazuje při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i při jednání s klientem, postupovat tak, aby vždy jednal v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Advokát se současně zavazuje jednat vždy tak, aby nebyla poškozena dobrá pověst provozovatele.

Advokát bere na vědomí, že jediným a výhradním vlastníkem majetkových autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu webových stránek je provozovatel. Veškerý obsah webových stránek je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky, resp. mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu webových stránek nebo jeho částí je výslovně zakázána bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Advokát se zavazuje, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených a případnou újmu s tím spojenou.

Odpovědnost provozovatele za škodu

Provozovatel neodpovídá za následné ne/uzavření či odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb s klientem či její nesplnění

Advokát bere na vědomí, že činnost provozovatele spočívá pouze v zajištění přístupu do systému, do kterého klienti zadávají své poptávky právních služeb.

Provozovatel neodpovídá za obsah vložené výzvy/poptávky od klienta, resp. za obsah jakýchkoli informací, které budou advokátovi dodatečně ze strany klienta poskytnuty.

Provozovatel neručí za vymahatelnost odměny sjednané s klientem na základě následně uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem.

Advokát bere na vědomí, že provozovatel neprověřuje autentičnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých od klientů, ani pravdivost, resp. správnost a úplnost jejich osobních údajů ani jejich bonitu či kredibilitu.

Advokát bere dále na vědomí, že webové stránky, resp. systém provozovatele, užívá plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že webové stránky a systém budou bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahují viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit počítač advokáta a/nebo server, tedy provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody/újmy vzniklé na základě těchto skutečností. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení počítače advokáta před tím, než začne stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek.

V žádném případě provozovatel neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití webových stránek; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na webových stránkách objeví či vzniknou na základě služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu webových stránek nebo služeb na nich či jejich prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody/újmy bez ohledu na jejich druh.

Webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Poplatky za přístup do systému

Každý zaregistrovaný advokát je povinen hradit provozovateli pravidelné měsíční poplatky za umožnění přístupu k poptávkám klientů. Výše poplatku činí 10 % z ceny včetně DPH, kterou advokát uvedl v každé jednotlivé nabídce na poskytnutí právních služeb akceptované za rozhodný kalendářní měsíc klientem, minimálně však 499,- Kč vč. DPH za každou akceptovanou advokátovu nabídku klientem za rozhodný kalendářní měsíc. Nabídka se považuje za akceptovanou, pokud klient přijme nabídku advokáta na poskytnutí právních služeb, zejména kliknutím na advokátovu nabídku vloženou do systému. V případě akceptování nabídky ze strany klienta na opakované poskytování právních služeb či právních služeb poskytovaných na dobu neurčitou, bude výše poplatku za rozhodný kalendářní měsíc činit 10 % z celkové ceny právních služeb včetně DPH za období, za které jsou právní služby poskytovány či za období jednoho kalendářního roku, pokud je poskytování právních služeb sjednáno na dobu neurčitou. V případě, že za rozhodný kalendářní měsíc nebude akceptována ze strany klientů ani jedna advokátova nabídka, činí měsíční poplatek pro takovéhoto advokáta 0,- Kč.

V případě, že advokát v rámci nabídky zveřejní své kontaktní údaje, mimo svého jména a příjmení, dle kterých lze advokáta kontaktovat napřímo, vzniká provozovateli nárok na úhradu sankčního poplatku ve výši 5.000,- Kč včetně DPH za každý případ takovéhoto neoprávněného zveřejnění, a to bez ohledu na to, zda si ho klient vybere či nikoli.

Advokát se zavazuje hradit měsíční poplatky za přístup do systému a případné sankční poplatky provozovateli na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem a zaslaného advokátovi elektronicky na jím uvedenou emailovou adresu. Splatnost daňového dokladu je 15 dní od jeho doručení advokátovi. V případě měsíčního poplatku ve výši 0,- Kč, provozovatel daňový doklad nevystavuje.

V případě, že ze strany advokáta nedojde k poskytnutí právních služeb klientovi z důvodů spočívajících na straně klienta, popřípadě z důvodu, že advokát je povinen či oprávněn odmítnout poskytnutí právních služeb z důvodů upravených v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, je advokát povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu (nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) dní ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl či dozvědět mohl) písemně či e-mailem sdělit provozovateli, přičemž v takovém případě bude tato skutečnost zohledněna příslušným odpočtem v rámci měsíčního poplatku za přístup do systému. V případě již uhrazených poplatků, provozovatel vrátí poměrnou část poplatku či poplatek celý (podle poměru celkově akceptovaných a následně oprávněně odmítnutých právních služeb za jednotlivý kalendářní měsíc), a to následující kalendářní měsíc po měsíci, kdy o takovéto skutečnosti bude advokátem písemně vyrozuměn ve smyslu tohoto odstavce. Provozovatel při vracení poplatku či jeho části vystaví příslušný dobropis daňového dokladu.

Ukončení smlouvy

Smlouvu o spolupráci lze ukončit na základě písemné dohody obou účastníků, a to k datu, na kterém se účastníci dohodnou

Smlouvu o spolupráci může kterýkoliv její účastník ukončit výpovědí. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být zaslána druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v této smlouvě. Výpovědní doba činí 15 (patnáct) dní. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby.

Osobní údaje a souhlas s jejím zpracováním, reklamní sdělení

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných klientů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR předpisů EU či mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána

Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněn zpracovávat osobní údaje, které mu poskytnuty advokátem prostřednictvím webových stránek a pouze sesouhlasem advokáta.

Advokát tímto souhlasí s tím, aby provozovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracoval advokátem uvedené údaje, a to za účelem zařazení do katalogu advokátů, vyúčtování odměny provozovatele, vytváření statistik, jakož i za účelem dalších činností, které jsou v příčinné souvislosti s provozováním webových stránek. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, advokát souhlasí, aby mu byla prostřednictvím elektronického kontaktu zasílána obchodní sdělení provozovatele.

Advokát souhlasí dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele. Tento souhlas uděluje advokát na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv předtím odvolat e-mailem na e-mailové adrese info@pravniautomat.cz, popřípadě písemně na adrese provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit s tím, že změnu oznámí advokátům prostřednictvím webových stránek. Změny jsou účinné dnem jejich vyhlášení a zveřejnění na webových stránkách. V případě, že se změnami všeobecně obchodních podmínek nebude advokát souhlasit, má právo smlouvu o spolupráci vypovědět v souladu s odstavcem „Ukončení smlouvy“ těchto všeobecných obchodních podmínek. Bude-li advokát pokračovat v používání webových stránek, resp. služeb provozovatele po provedení změn těchto pravidel, má se za to, že s těmito změnami bezvýhradně souhlasí.

Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a advokátem neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb.

Advokát bere taktéž na vědomí, že případně, že předloží vlastní znění všeobecných obchodních podmínek, dle kterých by se advokát dožadoval spolupráce s provozovatelem, nebude k těmto všeobecným obchodním podmínkám přihlíženo.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Zveřejnění: 01.02.2015