Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.pravniautomat.cz je společnost PrávníAutomat.cz s.r.o., IČO: 024 63 458, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 PRaha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze (dále jen „provozovatel“)..

Pravidla použití webových stránek

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ se zavazujete dodržovat následující pravidla s tím, že užívání těchto stránek předpokládá, že se těmito pravidly budete bezvýhradně řídit a že s nimi souhlasíte.

V případě, že nezaškrtnete políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a nehodláte se tudíž řídit těmito pravidly, měli byste tyto webové stránky okamžitě opustit.

Autorská práva

Užíváním, resp. prohlížením těchto webových stránek berete na vědomí, že jediným a výhradním vlastníkem majetkových autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je provozovatel. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky, resp. mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu těchto webových stránek nebo jeho částí je výslovně zakázána bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů a informací obsažených na webových stránkách, a to výlučně pro osobní potřebu, neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o službách provozovatele. V těchto případech jste ovšem povinni uvést provozovatele jako původce těchto informací a materiálů.

Integrita stránek

Prohlížením těchto webových stránek souhlasíte s tím, že nebudete narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se budete nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených a případnou újmu s tím spojenou

Podmínky využití služeb poskytovaných provozovatelem

Využitím služeb provozovatele bezvýhradně souhlasíte s následujícími podmínkami pravidel o poskytování služeb:

Prohlašujete, že jste plně svéprávní. Berete na vědomí, že provozovatel prostřednictvím těchto stránek poskytuje automatizovanou zprostředkovatelskou činnost mezi Vámi, jakožto klientem, a advokáty zařazené do katalogu těchto webových stránek, jejichž seznam lze nalézt zde. Cílem činnosti provozovatele je poté, co zadáte Vámi požadovaný právní případ k řešení, zprostředkovat právní službu mezi Vámi, jakožto klientem a advokátem, jakožto poskytovatelem právní služby, na základě Vašeho potvrzení výběru pro Vás nejvhodnější/nejvýhodnější nabídky ze strany advokátů prezentovaných na těchto webových stránkách. Tato zprostředkovatelská činnost je bezplatná, provozovatel po Vás v žádném případě nebude požadovat jakoukoli úhradu provize či jiné odměny za využití služeb poskytovaných provozovatelem na těchto webových stránkách.

Vložením Vašeho právního případu v rámci těchto webových stránek činíte výzvu omezenému počtu advokátů, zařazeného do seznamu (katalogu) umístěného na těchto webových stránkách či jeho zúženého výběru dle Vaší následné volby, k podávání nabídek k řešení Vámi vloženého případu s tím, že vyzýváte tento okruh advokátů, aby Vám nabídli zejména cenu termín a další skutečnosti rozhodné pro vyřešení Vámi vloženého případu a volbu toho kterého advokáta. Do okamžiku Vašeho potvrzení výběru Vámi zvoleného advokáta k vyřešení Vašeho právního případu, nejste v žádném případě Vaší poptávkou (výzvou) vázáni s tím, že můžete výzvu k podání nabídek k vyřešení Vašeho případu okamžitě zrušit a tyto webové stránky bez jakýchkoli nepříznivých následků opustit. Advokáti jsou svými nabídkami vázáni do uplynutí lhůt vyznačených aktuálně na těchto webových stránkách. Po Vašem potvrzení výběru Vámi zvoleného advokáta k vyřešení Vašeho právního případu jste Vaší volbou vázáni s tím, že je tímto závazně objednána služba u Vámi zvoleného advokáta v podobě provedení právní služby v čase, místě, způsobem a za cenu sdělenou ze strany advokáta v rámci podávání jeho nabídky. V případě výlučného elektronického zpracování Vámi vloženého právního případu Vás s výsledkem bude kontaktovat advokát prostřednictvím těchto webových stránek, v případě složitějších právních případů s Vámi tento případ bude řešit advokát napřímo.

Odpovědnost za škody

Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací ukládaných z Vaší strany v rámci zadávání právního případu pro advokáty či jiných souvisejících informací. Provozovatel v žádaném případě neodpovídá za správnost a legálnost poskytnutých právních služeb ze strany advokátů, za toto odpovídají klientům advokáti přímo. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za to, že cena nabízená ze strany advokátních kanceláří může doznat v průběhu poskytovaných právních služeb změn. Provozovatel dále v žádném případě neodpovídá za jakoukoli újmu z důvodů nepodání nabídky ze strany žádné advokátní kanceláře. Provozovatel dále v žádném případě neodpovídá za jakoukoli újmu z důvodů následného odmítnutí právní službu započít či dokončit z důvodů na straně advokáta či Vaší. Provozovatel dále upozorňuje, že služby poskytované provozovatelem na těchto webových stránkách nespadají do kategorie právních služeb dle z.č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění, neboť jde o pouhou automatizovanou zprostředkovatelskou činnost vyúsťující v uzavření smlouvy o právní pomoci mezi Vámi (klientem) a Vámi vybraným advokátem resp. o pouhé umožnění přístupu k poskytnuté službě ze strany advokáta v elektronické formě.

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny – Vaše postřehy a připomínky jsou vítány. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách. Provozovatel webu je oprávněn provoz webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webové stránky nebo kdykoliv k ní odejmout/zakázat přístup.

Tyto webové stránky užíváte plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server-za jakékoli škody/újmy vzniklé na základě těchto skutečností tudíž provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení Vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu těchto webových stránek nebo služeb na nich či jejich prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody/újmy bez ohledu na jejich druh.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Osobní údaje a souhlas s jejím zpracováním, reklamní sdělení

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, advokátů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR. Advokáti jsou, podle zákona o advokacii, povinni zachovávat o Vašich osobních údajích a údajích o Vašem právním případu mlčenlivost.

Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším souhlasem.

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje, které mu poskytnete, pouze prostřednictvím Vaší registrace na stránkách (dále jen "registrační údaje"), případně osobní údaje, které vkládáte na stránky za účelem vložení Vašeho právního případu bez registrace (dále jen "osobní údaje"). Údaje, které na stránky vkládáte prostřednictvím pole pro účely vložení Vašeho právního případu (dále jen " údaje o případu"), provozovatel nezpracovává, ani neshromažďuje. Tyto údaje jsou využívány pouze advokáty k tvorbě svých nabídek a popřípadě k poskytovaní právní služby. Údaje o případu jsou provozovatelem po zprostředkování služeb advokáta (případně při opuštění webových stránek před dokončením zprostředkování) smazány.

Účelem zpracování registrační údajů je evidence uživatelů stránek, vytváření statistik, možnost poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele a možnost zasílání obchodních sdělení a newsletteru ze strany provozovatele.

Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět. Povinné ostatní, než registrační údaje, jsou taktéž přehledně označeny. Bez udání těchto údajů nemusí zprostředkování služeb proběhnout úspěšně. Ostatní údaje, včetně údajů na základě doplňujících dotazů ze strany advokátů, jsou nepovinné. Při jejich nevyplnění však může být nabídka advokáta velice nepřesná.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá, aby uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel přijímá v souladu s technologickým vývojem vždy taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracovatel na žádost uživatele poskytne informace o těchto přijatých aktuálních opatřeních. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze zákona na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel maximálně na dobu 10 let.

Tímto souhlasíte s tím, aby provozovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracoval Vámi vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na těchto webových stránkách, a použil je za výše uvedeným účelem. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasíte rovněž, aby Vám byla prostřednictvím Vašeho elektronického kontaktu, který jste vložil/a do určených formulářů k registraci či vkládání právního případu, zasílána obchodní sdělení provozovatele.

Tímto berete na vědomí, že máte právo přístupu k osobním údajům, jste oprávněn/a je opravit a dále že disponujete oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po provozovateli či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasíte dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let s tím, že jej můžete kdykoliv předtím odvolat e-mailem na e-mailové adrese info@pravniautomat.cz, popřípadě písemně na adrese provozovatele, kde můžete získat informace o Vámi poskytnutých a provozovatelem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále možno odvolat níže uvedeným způsobem.

Tímto souhlasíte s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany – reklamní sdělení.

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu info@pravniautomat.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

Automatický sběr ostatních dat – využití souboru cookie

Tyto webové stránky využívají soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webovou stránku uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromaždovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tyto webové stránky obsahují

Registrace klientů

Přístup na webové stránky, jejich užití, využití poskytovaných služeb je možné pro registrované i neregistrované uživatele. Registrovaný i neregistrovaný uživatel těchto webových stránek se svojí registrací v žádném případě k ničemu nezavazuje. Souhlasí však se zpracováním a uchováním jím poskytnutých osobních údajů o své osobě. Registrací vzniká uživatelům webových stránek členství v klubu „Právní automat“, se kterými jsou spojené zvláštní výhody aktuálně poskytované na těchto webových stránkách.

Úplata za poskytování webových stránek

Užívání těchto stránek, resp. využití služeb poskytovaných na těchto stránkách je a vždy bude bezplatné. Klient však bere na vědomí, že tím není dotčeno právo advokáta účtovat si za jím poskytnuté právní služby dle nabídky uveřejněné na těchto webových stránkách či dle následné individuální domluvy mezi klientem a jím vybraným advokátem, příslušnou odměnu. Provozovatel dále sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového připojení dle podmínek Vašeho operátora), provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn tyto pravidla pro užívání webových stránek v přiměřeném rozsahu změnit s tím, že změnu oznámí registrovaným uživatelům na vhodná a jimi poskytnutá kontaktní spojení, přičemž pro neregistrované uživatele jsou změny účinné dnem jejich vyhlášení a zveřejnění na těchto webových stránkách. V případě, že se změnami obchodních podmínek nebudou souhlasit registrovaní uživatelé, mají samozřejmé právo služby poskytované provozovatelem nepoužívat a žádat provozovatele o zrušení jejich registrace. Registrovaní uživatelé mají samozřejmé právo nevyužívat služeb poskytované provozovatelem. Bude-li uživatel (klient) pokračovat v používání stránek, resp. služeb provozovatele po provedení změn těchto pravidel, má se za to, že s těmito změnami bezvýhradně souhlasí.

Konečně berete taktéž na vědomí, že pole pro vkládání a nahrávání Vašich právních případů slouží pouze pro tyto účely s tím, že v případě, kdy byste zároveň vložili vlastní znění všeobecných obchodních podmínek, dle kterých byste se dožadovali spolupráce s provozovatelem, resp. s vybranými advokáty, nebude k této výzvě k podávání nabídek ze strany advokátů, provozovatelem ani advokáty v žádném případě přihlíženo.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Zveřejnění: 1.11.2014